Skip to main content

Edukacja prawna. Mediacja.  

Mediacja to sposób rozwiązywania sporów z udziałem mediatora. Mediacja jest:

 • pozasądowa,
 • dobrowolna,
 • szybka,
 • niedroga,
 • możliwa w praktycznie każdej sprawie.

Na mediację może skierować nas sąd albo możemy sami poszukać mediatora, jeszcze przed założeniem sprawy w sądzie.

W obu przypadkach uczestnicy mediacji muszą wyrazić zgodę na mediację i na osobę mediatora (dobrowolność mediacji). Równocześnie w każdym czasie możemy tę zgodę cofnąć. Z mediatorem zawierana jest umowa, w której ustalany jest przebieg i warunki mediacji.

Mediator powinien być:  bezstronny (nie mieć związku z żadną ze stron) i  neutralny (nie mieć interesu w określonym zakończeniu sprawy), musi zachować poufność mediacji.

Formy prowadzenia mediacji

Sposób prowadzenia mediacji ustala mediator przy aprobacie stron.  Zawsze będzie dobrany indywidualnie do konkretnego przypadku np. w zależności od poziomu konfliktu, miejsca pobytu stron itp.   

Najpopularniejsze formy mediacji to:

 1. Mediacja bezpośrednia - metoda najczęściej stosowana, mediacja odbywa się w taki sposób, że wszyscy: strony i mediator są obecni w tym samym czasie i w tym samym miejscu zwykle kancelarii mediatora i w wyniku wspólnej rozmowy podejmują ważne dla nich ustalenia,
 2. Mediacja pośrednia - mediator rozmawia z każdą ze stron osobno (np. w osobnych pokojach albo na odrębnych spotkaniach) albo za pośrednictwem środków komunikacji na odległość (wideokonferencja, poczta elektroniczna, komunikator.
 3. Mediator może również w sposób dowolny łączyć wszystkie te formy.

Korzyści mediacji:

 • szybkość (nie trzeba czekać długo na terminy w sądzie),
 • niższe koszty - w sprawach karnych, ze skierowania sądu nawet bezpłatnie,
 • zwrot opłaty sądowej ( całej opłaty od pozwu albo wniosku -zawarcie ugody przed rozprawą, części opłaty ¾ - ugoda po rozpoczęciu rozprawy,
 • mniejszy formalizm – mediacja jest zależna od stron to one, wspólnie z mediatorem, decydują o przebiegu mediacji, sprawach do załatwienia i sposobie zakończenia (czy chcą zawrzeć ugodę czy też nie),
 • możliwość pełniejszego rozwiązania konfliktu bez jego eskalacji, utraty dobrego imienia, zerwania więzi koleżeńskich czy rodzinnych.

Koszty mediacji

Przykładowe koszty mediacji w sprawie dotyczącej nieruchomości:

> wynagrodzenie mediatora wynosi za pierwsze posiedzenie 150 złotych, a za każde kolejne - 100 złotych powiększone o podatek VAT, łącznie nie więcej niż 2000 złotych.

> wydatki 70 zł powiększone o podatek VAT za każde spotkanie za wynajem pomieszczenia,

> 30 zł ryczałt za wysyłanie korespondencji (płatność jednorazowa nie za każdą przesyłkę).

 

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

Publikacja odzwierciedla opinię autora, NIW-CRSO nie jest odpowiedzialne za sposób wykorzystania zawartych w nich informacji.


Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Wschodnich w ramach projektu pn: „Sprawna organizacja, sprawne działania” finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033.